Έργα Υπο Κατασκευή

Οικοδομικά Έργα: Μερικά από τα σημαντικότερα Οικοδομικά έργα που έχει εκτελέσει η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία.
Έργα Οδοποιΐας: Μερικά από τα σημαντικότερα έργα οδοποιΐας που έχει εκτελέσει η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αυτόνομα ή σε Κοινοπραξία.
Υδραυλικά Έργα: Μερικά από τα σημαντικότερα Υδραυλικά έργα που έχει εκτελέσει η ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αυτόνομα ή

σε Κοινοπραξία.