• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

Περιβαλλοντική πολιτική

Η τεχνική εταιρεία της ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, έχει θέσει ως βασική της φιλοσοφία της, τους παρακάτω στόχους :

 • τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις για τη λειτουργία και την προστασία του Περιβάλλοντος
 • τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την πρόληψη της ρύπανσης
 • την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον
 • τη διάχυση, καλλιέργεια και εμπέδωση φιλοσοφίας προστασίας του περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας μας

Για την παρακολούθηση και επίτευξη των παραπάνω εταιρικών μας στόχων :

 • Αναπτύξαμε και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.
 • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων,  της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.
 • Καθιστούμε κατανοητή την Περιβαλλοντική Πολιτική εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και την κοινοποιούμε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προμηθευτές, υπεργολάβους, πελάτες, τοπική κοινωνία).
 • Εξουσιοδοτούμε το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που το αφορούν.
 • Ορίζουμε Υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας μας.

Για την ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

            Ο Τεχνικός Διευθυντής

Γεώργιος Κόκκινος