• Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 5ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτοσκυροδέματος.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ
  Πτυχίο 3ης τάξεως ΜΕΕΠ Στις κατηγορίες Βιομηχανικών – Ενεργειακών έργων και Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων. Πτυχίο 1ης τάξεως στην κατηγορία Λιμενικών έργων.
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση
 • ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και σύγχρονη μηχανοργάνωση

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας - Περιβάλλοντος - Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων έχει θέσει ως βασική της φιλοσοφία τους παρακάτω εταιρικούς σκοπούς : 

 • τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομοθετικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις
 • την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες τους και είναι σύμφωνες με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις 
 • τη συνεχή προσπάθεια για μείωση του κόστους κατασκευής μέσω της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της βέλτιστης διαχείρισης των αποθεμάτων.
 • την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και την πρόληψη της ρύπανσης
 • τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας όσον αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες
 • την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες καθώς και την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • τη διάχυση, καλλιέργεια και εμπέδωση φιλοσοφίας ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας

Για την παρακολούθηση και επίτευξη των παραπάνω εταιρικών μας στόχων : 

 • Αναπτύξαμε και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.
 • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση και τη διαχείριση της ΥΑΕ) μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και την ικανοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 • Καθιστούμε κατανοητή την Πολιτική μας εντός της εταιρείας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Δεσμευόμαστε για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων, τους οποίους εξουσιοδοτούμε να τηρούν τις διαδικασίες του Ενιαίου Συστήματος που τους αφορούν.
 • Ορίζουμε Υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος.
  Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενιαίο Σύστημα της εταιρείας μας.

Για την ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.
Ο Τεχνικός Διευθυντής
Γεώργιος Κόκκινος